Deze algemene voorwaarden regelen de zakelijke relatie tussen u en ons. Door onze website op welke manier dan ook te gebruiken of door bij ons te kopen, stemt u ermee in hieraan gebonden te zijn.
Niemand jonger dan 18 jaar mag Goederen kopen.

Wij zijn: MUNUS STORE onderdeel van BLACKBEAN VOF, Sint-Martinusplein 11 bus 37 3600 Genk (Shopping 3 winkel 37)
U bent: bezoeker van onze website / onze klant

1. Definities

In deze overeenkomst:

“Vervoerder” betekent elke persoon of onderneming die door ons of onze artiesten is gecontracteerd om Goederen van ons naar u te vervoeren, hetzij geheel of gedeeltelijk over de afstand.
“Onze website” betekent de volledige installatie van computerhardware en -software die onze website is of ondersteunt.
“Goederen” betekent alle Goederen die wij op onze website te koop aanbieden
“Inhoud” betekent informatie in welke vorm dan ook die door ons of een derde met onze toestemming op onze website is gepubliceerd.

2 Ons contract met u

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing:
2.1.1 voor u als bezoeker van onze website; en
2.1.2 in ieder geval op u als koper of potentiële koper van onze Goederen.
2.2 Geadverteerde goederen zijn mogelijk niet beschikbaar.
2.3 Wij zullen uw bestelling per e-mail bevestigen. Ons bericht zal ook de details van uw aankoop bevestigen en u vertellen wanneer we uw bestelling zullen verzenden. Dat is wanneer ons contract wordt gesloten. Het is mogelijk dat de prijs is gestegen ten opzichte van die op onze website.
2.4 We kunnen deze voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De voorwaarden die op u van toepassing zijn, zijn die die hier op onze website zijn geplaatst op de dag dat u goederen bestelt.
2.5 Alle beschrijvingen, gewichten en maten van Goederen zijn die van de oorspronkelijke kunstenaar en u mag niet vertrouwen op de nauwkeurigheid ervan. Dienovereenkomstig maakt een dergelijke beschrijving geen deel uit van deze Overeenkomst.
2.6 Als de goederen die u bestelt niet beschikbaar zijn, bieden we u alternatieven voordat we uw bestelling verzenden. Als dit gebeurt, kunt u:
2.6.1 accepteer de alternatieven die wij aanbieden;
2.6.2 uw bestelling annuleren;
2.6.3 laat de bestelling geldig, maar vertel ons dat we het artikel dat niet op voorraad is weglaten.
2.7 Als we u geld (om deze of andere reden) verschuldigd zijn, crediteren we uw creditcard of betaalpas zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, maar in elk geval niet later dan 50 dagen na de datum van uw bestelling.
2.8 Uw contract is bij ons, niet bij onze artiesten. U mag onder geen enkele omstandigheid corresponderen met of communiceren met onze artiesten met betrekking tot de verkoop van goederen, retouren, commissies of terugbetalingen.

3 Prijs en betaling

3.1 U moet ons de volledige prijs van uw bestelling betalen voordat we een deel ervan verzenden.
3.2 Bankkosten van de ontvangende bank voor betalingen aan ons zijn voor onze rekening. Alle andere kosten met betrekking tot betaling in een andere valuta dan het pond sterling zijn voor uw rekening.
3.3 Alle door ons verstrekte gegevens met betrekking tot wisselkoersen gelden slechts bij benadering en kunnen van tijd tot tijd variëren.
3.4 U betaalt alle bedragen die op grond van deze voorwaarden aan ons verschuldigd zijn op de aangegeven wijze zonder verrekening, aftrek of tegenvordering.

4 Informatie die u ons geeft

4.1 U stemt ermee in dat u juiste, actuele en volledige informatie over uzelf hebt verstrekt en zal blijven verstrekken. We hebben deze informatie nodig om u de Goederen te leveren.
4.2 We zullen onze redelijke inspanningen doen om op elk punt van ontevredenheid door u te reageren, op voorwaarde dat u binnen drie maanden na aankoop contact met ons opneemt.

5 Levering

5.1 Leveringen worden door de Vervoerder gedaan op het adres dat in uw bestelling is vermeld. U moet ervoor zorgen dat iemand aanwezig is om de levering te accepteren.
5.2 Als we uw goederen niet binnen 30 dagen na de datum van uw bestelling kunnen leveren, zullen we u per e-mail op de hoogte brengen om een ​​andere datum voor levering te regelen.
5.3 We kunnen de goederen in gedeelten leveren als de goederen niet tegelijkertijd beschikbaar zijn voor levering.

6 Bestellingen van buiten Benelux

6.1 We zullen proberen de levering aan landen buiten de Benelux te regelen.
6.2 Prijzen voor leveringsprijzen kunnen al online worden opgegeven, maar aanvragen voor leveringsoffertes kunnen via het aanvraagsysteem bij ons of bij de kunstenaar worden ingediend.

7 Retouren en terugbetalingen

Omdat u de goederen per post koopt, heeft u mogelijk het recht om te annuleren. Als u dit doet (en alleen als u dat doet), zijn dit de voorwaarden die van toepassing zijn:

7.1 Alle correspondentie met betrekking tot het retourneren van Goederen zal tussen U en ons worden uitgevoerd. U mag om geen enkele reden rechtstreeks contact opnemen met een artiest en of kunstenaar.
7.2 U moet ons binnen 14 dagen na ontvangst van de goederen laten weten dat u wilt annuleren
7.3 In geen geval kunt u bestellingen voor kunstwerken in opdracht van een kunstenaar annuleren.
7.4 De goederen moeten binnen 21 dagen na levering aan de kunstenaar worden geretourneerd:
7.4.1 met zowel goederen als alle verpakkingen in originele staat;
7.4.2 veilig verpakt;
7.4.3 inclusief onze leveringsbon;
7.4.4 op eigen risico en kosten.
7.5 Nadat we de goederen hebben ontvangen, crediteren we uw volledige creditcard of betaalpas uiterlijk 30 dagen na de datum van ontvangst;
7.6 Als u de goederen niet naar ons terugstuurt, bent u nog steeds aansprakelijk voor de kosten.
7.7 Wij zijn niet verplicht om Goederen van u te verzamelen of te herstellen,

8 Disclaimers

8.1 Wij of onze leveranciers van inhoud kunnen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving verbeteringen of wijzigingen aanbrengen in onze website, de inhoud of een van de goederen.
8.2 U wordt erop gewezen dat Inhoud technische onnauwkeurigheden of typografische fouten kan bevatten.
8.3 Wij geven geen garantie en geven geen verklaring, expliciet of impliciet, met betrekking tot:
8.3.1 de geschiktheid of geschiktheid van de Goederen voor uw doel.
8.3.2 de waarheid van alle informatie op onze website;
8.3.3 enige impliciete garantie of voorwaarde met betrekking tot verhandelbaarheid of geschiktheid van de Goederen en Diensten voor een bepaald doel;
8.3.4 compatibiliteit van onze website met uw apparatuursoftware of telecommunicatieverbinding.
8.3.5 naleving van enige wet;
8.3.6 Geen inbreuk op enig recht.
8.4 Onze website bevat links naar andere internetwebsites. Wij hebben geen macht over of controle over dergelijke websites. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor de inhoud van dergelijke gelinkte websites, noch voor enig verlies of schade die voortvloeit uit uw gebruik van dergelijke websites.
8.5 Wij zijn onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor speciale, indirecte of gevolgschade of welke schade dan ook die voortvloeit uit verlies van gebruik, verlies van gegevens of verlies van inkomsten of winst, hetzij in een contract, nalatigheid of anderszins, voortvloeiend uit of in verband met uw gebruik van onze website of de aankoop van goederen.
8.6 Bij elke vordering tegen ons is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen die u hebt gekocht in het contract dat het onderwerp van het geschil is.

9 Inhoud en intellectuele eigendomsrechten

9.1 Titel, eigendomsrechten en intellectuele eigendomsrechten op de Inhoud, hetzij verstrekt door ons of door een andere Content-aanbieder, blijven het exclusieve eigendom van ons en / of de andere Content-aanbieder. We zullen zijn rechten in alle landen sterk beschermen.
9.2 U mag de Inhoud niet geheel of gedeeltelijk kopiëren, wijzigen, publiceren, verzenden, overdragen of verkopen, reproduceren, afgeleide werken maken, distribueren, uitvoeren, weergeven of op welke manier dan ook exploiteren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan in deze overeenkomst.
9.3 U mag de Inhoud alleen downloaden of kopiëren voor uw eigen persoonlijk gebruik, op voorwaarde dat u alle auteursrechten en andere kennisgevingen in dergelijke Inhoud behoudt. U mag geen significant deel van enige Inhoud elektronisch opslaan.

10 Systeembeveiliging

10.1 U stemt ermee in dat u geen enkel ander persoon enig aspect van de beveiliging van de Installatie zult schenden of zal proberen te schenden;
10.2 U stemt ermee in dat u op geen enkele manier een deel van onze website of software die op onze website wordt gebruikt, zult wijzigen, reverse-engineeren, demonteren, decompileren, kopiëren of schade of onbedoeld effect zal veroorzaken en dat u geen enkele andere persoon om dit te doen.
10.3 U begrijpt dat een dergelijke schending onwettig is in veel rechtsgebieden en dat elke overtreding van de wet kan leiden tot strafrechtelijke vervolging.
10.4 Voorbeelden van overtredingen zijn:
10.4.1 onrechtmatig of zonder toestemming toegang krijgen tot gegevens;
10.4.2 pogingen om de kwetsbaarheid van een systeem of netwerk te onderzoeken, scannen of testen of om beveiligings- of authenticatiemaatregelen te doorbreken;
10.4.3 pogingen om de service aan een gebruiker, host of netwerk te verstoren, inclusief, zonder beperking, door middel van overbelasting, “flooding”, “mail bombing” of “crashen”;
10.4.4 vervalsen van een TCP / IP-pakketkop of een deel van de kopinformatie in een e-mail of nieuwsgroepposting;
10.4.5 actie ondernemen om goederen te verkrijgen waarop u geen recht hebt.
10.5 U stemt ermee in ons te vrijwaren voor elke claim of eis, inclusief redelijke advocatenkosten, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit:
10.5.1 elke overtreding van de systeembeveiliging zoals hierboven uiteengezet;
10.5.2 uw gebruik van onze website;
10.5.3 enige andere schending of schending van deze overeenkomst door u;
10.5.4 de inbreuk door u, of door een andere gebruiker van uw computer, op enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon of entiteit, of als gevolg van bedreigend, lasterlijk, obsceen, intimiderend of aanstootgevend materiaal in een van uw communicatie.

11 Vrijwaring

U stemt ermee in om ons te vrijwaren voor elke claim of eis, met inbegrip van redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of op enige manier voortvloeiend uit uw gebruik van onze website, of de inbreuk door u, of door een andere persoon die uw computer, van enig intellectueel eigendom of ander recht van een persoon.

12 Contractuele beperking

Wanneer we goederen leveren zonder specifieke kosten, worden deze (of deze) geacht gratis te zijn geleverd en niet te zijn gekoppeld aan een andere service waarvoor kosten in rekening worden gebracht. Dienovereenkomstig zijn er geen contractuele of andere verplichtingen voor ons met betrekking tot dergelijke goederen.

13 Rechten van derden

Niets in deze overeenkomst of op onze website verleent een derde enig voordeel op grond van de bepalingen van de Contracten.

14 Deelbaarheid

Als een van deze voorwaarden op enig moment door een rechtsgebied als ongeldig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, zal het worden behandeld als gewijzigd of beperkt, alleen voor zover minimaal noodzakelijk om het onder de wetgeving van dat rechtsgebied te brengen en te voorkomen van nietigheid en het is bindend in die gewijzigde of verkleinde vorm. Behoudens dat, zal elke bepaling worden geïnterpreteerd als scheidbaar en heeft deze op geen enkele manier invloed op andere bepalingen van deze voorwaarden.

15 Geen verklaring van afstand

Geen verklaring van afstand door ons, bij het uitoefenen van enig recht, macht of bepaling hieronder, geldt als afstand van enig ander recht of van hetzelfde recht op een later tijdstip; noch zal enige vertraging in de uitoefening van enige macht of recht worden geïnterpreteerd als een verklaring van afstand.

16 Geschillenbeslechting

In het geval van een geschil dat voortvloeit uit of verband houdt met deze voorwaarden of een contract tussen u en ons, stemt u ermee in om te proberen het geschil te beslechten door te goeder trouw met ons een bemiddelingsproces aan te gaan voordat u arbitrage of geschillen begint.

17 Overmacht

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige schending van onze verplichtingen die het gevolg is van oorzaken buiten onze redelijke controle, inclusief stakingen van onze eigen werknemers.

18 Belgische wet

Deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving. Deze overeenkomst valt niet onder het Verdrag van de Verenigde Naties inzake contracten voor de internationale verkoop van goederen, waarvan de toepassing uitdrukkelijk wordt uitgesloten.

 

nl_BEDutch

Pin het op Pinterest

Deel dit
error: Alert: Deze inhoud is beveiligd !!